ทองมี ศรินรา, และ บุญวานิตย์ ทัศนีย์. 2016. “ประสิทธิผลของการ์ตูนแอนนิเมชันในแทปเล็ตต่อความวิตกกังวลและ ความร่วมมือในระหว่างนำสลบของผู้ป่วยเด็ก Effectiveness of Cartoon Animation via Tablet As a Distraction Technique on Anxiety and Co-Operation of Preschool Children During Induction of Anesthesia”. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 34 (1). Khon Kaen, Thailand:29-36. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/57355.