ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์ ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์, ศรีแสนปาง ประสบสุข, and ลิมปะวัฒนะ ปณิตา. 2016. “การประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลแนะนำในการสนับสนุนการจัดการ ด้วยตนเอง สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรค ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น Application of the Guided Care Model to Support Self Management of Older Persons With Multimorbidity in a Community of”. Journal of Nursing and Health Care 33 (4). Khon Kaen, Thailand:54-64. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/49005.