สมตัว จันทร์ธรา, and ชายเกลี้ยง สุนิสา. 2016. “ความชุกของการปวดหลัง ในพยาบาลแม่และเด็กThe Prevalence of Back Pain Among Maternal Child Health Nurses”. Journal of Nursing and Health Care 33 (3). Khon Kaen, Thailand:62-69. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/45991.