สุวรรณรัตน์ พัชรวรรณ, ทวีวรรณกิจ ทิวาพร, แก้วแสนเมือง สุภาพร, ศรีสิม กิติยวดี, พลที ศิริสุดา, มาทอ ลักขณา, and อมตฉายา สุกัลยา. 2014. “การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน”. Journal of Nursing and Health Care 32 (3). Khon Kaen, Thailand:86-92. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/27570.