แถวโนนงิ้ว เกษร, นิลวรางกูร เกษราวัลณ์, จันทร์ขวาง อารยา, บุญกาพิมพ์ จินตวัฒน์, และ จันที กิตติพิชญ์. 2014. “การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 32 (2). Khon Kaen, Thailand:97-106. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/21319.