ศิลารัตน์ มะลีวรรณ, ศรีจักรโคตร ิจิตภินันท์, และ ศิลารัตน์ ศุภฤทธิ์. 2014. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด ของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ Factors Associated With Postoperative Length of Hospital Stay of Older Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft”. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 31 (3). Khon Kaen, Thailand:134-43. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/16742.