ขำคม ไพศรี, แสวงเจริญ กฤตยา, และ สิงหัษฐิต มานิดา. 2012. “การทำจิตบำบัดประคับประคองแบบจิตพลวัตสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Psychodynamic Supportive Psychotherapy for Schizophrenia)”. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 27 (1). Khon Kaen, Thailand:62-71. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/1507.