เจริญศรี พิมลพันธ์, สารการ วาสนา, และ ไชยรา บาลิยา. 2017. “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ The Development of Nursing Model for Pregnant Women to Prevention of Early Postpartum Hemorrhage”. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 35 (3). Khon Kaen, Thailand:48-57. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/101720.