รักษ์ปวงชน ว. ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ต่อวิชาชีพพยาบาล. Journal of Nursing and Health Care, Khon Kaen, Thailand, v. 29, n. 1, p. 5–11, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/5886. Acesso em: 29 nov. 2022.