ทองมี ศ.; บุญวานิตย์ ท. ประสิทธิผลของการ์ตูนแอนนิเมชันในแทปเล็ตต่อความวิตกกังวลและ ความร่วมมือในระหว่างนำสลบของผู้ป่วยเด็ก Effectiveness of Cartoon Animation via Tablet as a Distraction Technique on Anxiety and Co-operation of Preschool Children during Induction of Anesthesia. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, Khon Kaen, Thailand, v. 34, n. 1, p. 29–36, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/57355. Acesso em: 9 ธ.ค. 2023.