ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์ ภ. ไ.; ศรีแสนปาง ป.; ลิมปะวัฒนะ ป. การประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลแนะนำในการสนับสนุนการจัดการ ด้วยตนเอง สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรค ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น Application of the Guided Care Model to Support Self Management of older Persons with Multimorbidity in a Community of. Journal of Nursing and Health Care, Khon Kaen, Thailand, v. 33, n. 4, p. 54–64, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/49005. Acesso em: 29 nov. 2022.