สมตัว จ.; ชายเกลี้ยง ส. ความชุกของการปวดหลัง ในพยาบาลแม่และเด็กThe Prevalence of Back Pain among Maternal Child Health Nurses. Journal of Nursing and Health Care, Khon Kaen, Thailand, v. 33, n. 3, p. 62–69, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/45991. Acesso em: 5 feb. 2023.