สุวรรณรัตน์ พ.; ทวีวรรณกิจ ท.; แก้วแสนเมือง ส.; ศรีสิม ก.; พลที ศ.; มาทอ ล.; อมตฉายา ส. การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน. Journal of Nursing and Health Care, Khon Kaen, Thailand, v. 32, n. 3, p. 86–92, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/27570. Acesso em: 5 feb. 2023.