แถวโนนงิ้ว เ.; นิลวรางกูร เ.; จันทร์ขวาง อ.; บุญกาพิมพ์ จ.; จันที ก. การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, Khon Kaen, Thailand, v. 32, n. 2, p. 97–106, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/21319. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.