ศิลารัตน์ ม.; ศรีจักรโคตร ิ.; ศิลารัตน์ ศ. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด ของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ Factors associated with postoperative length of hospital stay of older patients undergoing coronary artery bypass graft. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, Khon Kaen, Thailand, v. 31, n. 3, p. 134–143, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/16742. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.