ขำคม ไ.; แสวงเจริญ ก.; สิงหัษฐิต ม. การทำจิตบำบัดประคับประคองแบบจิตพลวัตสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Psychodynamic Supportive Psychotherapy for Schizophrenia). วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, Khon Kaen, Thailand, v. 27, n. 1, p. 62–71, 2012. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/1507. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.