เจริญศรี พ.; สารการ ว.; ไชยรา บ. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ The Development of nursing model for Pregnant Women to Prevention of Early Postpartum Hemorrhage. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, Khon Kaen, Thailand, v. 35, n. 3, p. 48–57, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/101720. Acesso em: 12 ธ.ค. 2023.