รักษ์ปวงชน ว. (2013). ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ต่อวิชาชีพพยาบาล. Journal of Nursing and Health Care, 29(1), 5–11. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/5886