ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์ ภ. ไ., ศรีแสนปาง ป., & ลิมปะวัฒนะ ป. (2016). การประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลแนะนำในการสนับสนุนการจัดการ ด้วยตนเอง สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรค ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น Application of the Guided Care Model to Support Self Management of older Persons with Multimorbidity in a Community of. Journal of Nursing and Health Care, 33(4), 54–64. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/49005