สมตัว จ., & ชายเกลี้ยง ส. (2016). ความชุกของการปวดหลัง ในพยาบาลแม่และเด็กThe Prevalence of Back Pain among Maternal Child Health Nurses. Journal of Nursing and Health Care, 33(3), 62–69. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/45991