สุวรรณรัตน์ พ., ทวีวรรณกิจ ท., แก้วแสนเมือง ส., ศรีสิม ก., พลที ศ., มาทอ ล., & อมตฉายา ส. (2014). การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน. Journal of Nursing and Health Care, 32(3), 86–92. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/27570