(1)
รักษ์ปวงชน ว. ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ต่อวิชาชีพพยาบาล. J Nurs Healthc 2013, 29, 5-11.