(1)
ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์ ภ. ไ.; ศรีแสนปาง ป.; ลิมปะวัฒนะ ป. การประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลแนะนำในการสนับสนุนการจัดการ ด้วยตนเอง สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรค ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น Application of the Guided Care Model to Support Self Management of Older Persons With Multimorbidity in a Community of. J Nurs Healthc 2016, 33, 54-64.