(1)
สุวรรณรัตน์ พ.; ทวีวรรณกิจ ท.; แก้วแสนเมือง ส.; ศรีสิม ก.; พลที ศ.; มาทอ ล.; อมตฉายา ส. การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน. J Nurs Healthc 2014, 32, 86-92.