(1)
แถวโนนงิ้ว เ.; นิลวรางกูร เ.; จันทร์ขวาง อ.; บุญกาพิมพ์ จ.; จันที ก. การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. J Nurs Healthc 2014, 32, 97-106.