(1)
ศิลารัตน์ ม.; ศรีจักรโคตร ิ.; ศิลารัตน์ ศ. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด ของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ Factors Associated With Postoperative Length of Hospital Stay of Older Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft. J Nurs Healthc 2014, 31, 134-143.