(1)
ขำคม ไ.; แสวงเจริญ ก.; สิงหัษฐิต ม. การทำจิตบำบัดประคับประคองแบบจิตพลวัตสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Psychodynamic Supportive Psychotherapy for Schizophrenia). J Nurs Healthc 2012, 27, 62-71.