(1)
เจริญศรี พ.; สารการ ว.; ไชยรา บ. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ The Development of Nursing Model for Pregnant Women to Prevention of Early Postpartum Hemorrhage. J Nurs Healthc 2017, 35, 48-57.