[1]
รักษ์ปวงชน ว. 2013. ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ต่อวิชาชีพพยาบาล. Journal of Nursing and Health Care. 29, 1 (Feb. 2013), 5–11.