[1]
ทองมี ศ. และ บุญวานิตย์ ท. 2016. ประสิทธิผลของการ์ตูนแอนนิเมชันในแทปเล็ตต่อความวิตกกังวลและ ความร่วมมือในระหว่างนำสลบของผู้ป่วยเด็ก Effectiveness of Cartoon Animation via Tablet as a Distraction Technique on Anxiety and Co-operation of Preschool Children during Induction of Anesthesia. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 34, 1 (พ.ค. 2016), 29–36.