[1]
ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์ ภ.ไ., ศรีแสนปาง ป. and ลิมปะวัฒนะ ป. 2016. การประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลแนะนำในการสนับสนุนการจัดการ ด้วยตนเอง สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรค ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น Application of the Guided Care Model to Support Self Management of older Persons with Multimorbidity in a Community of. Journal of Nursing and Health Care. 33, 4 (Feb. 2016), 54–64.