[1]
แถวโนนงิ้ว เ., นิลวรางกูร เ., จันทร์ขวาง อ., บุญกาพิมพ์ จ. และ จันที ก. 2014. การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 32, 2 (ส.ค. 2014), 97–106.