[1]
ศิลารัตน์ ม., ศรีจักรโคตร ิ. และ ศิลารัตน์ ศ. 2014. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด ของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ Factors associated with postoperative length of hospital stay of older patients undergoing coronary artery bypass graft. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 31, 3 (ม.ค. 2014), 134–143.