[1]
ขำคม ไ., แสวงเจริญ ก. และ สิงหัษฐิต ม. 2012. การทำจิตบำบัดประคับประคองแบบจิตพลวัตสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Psychodynamic Supportive Psychotherapy for Schizophrenia). วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 27, 1 (พ.ค. 2012), 62–71.