[1]
เจริญศรี พ., สารการ ว. และ ไชยรา บ. 2017. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ The Development of nursing model for Pregnant Women to Prevention of Early Postpartum Hemorrhage. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 35, 3 (ต.ค. 2017), 48–57.