โพธิ์ขาว ส. “ความพึงพอใจของผู้รับบริการเจาะเลือด ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี”. วารสารเทคนิคการแพทย์, ปี 51, ฉบับที่ 2, กันยายน 2023, น. 8601-14, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmt-amtt/article/view/261014.