ตันอารีย์ อ. “บรรณาธิการแถลง”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 30, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. A, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/257055.