กังสวิวัฒน์ ณ., พรนภดล ช., มุสิกพันธ์ ว., และ หทัยอยู่สุข ส. “การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผู้เล่นเกมมืออาชีพ : คุณลักษณะ เส้นทางอาชีพ และผลกระทบในมิติด้านจิตสังคม”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 30, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 250-63, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/256508.