ลี้สวัสดิ์ ช., T. Dejkong, และ ธนภควัต ล. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความลังเลใจและความต้องการรับวัคซีนโควิด 19”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 30, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 161-70, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/255898.