สินรัชตานันท์ อ. “การศึกษาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายและทำร้ายตนเองของผู้ป่วยออทิสติก ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 30, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 125-36, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/253471.