วราอัศวปติ โ., ลำใย ว., โพธิ์โน ก., ตันติรังสี น., และ จันทะโม ป. “ผลของการบำบัด Start over and Survive (SOS) ต่อการลดการเสพซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 30, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 87-99, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/253216.