สมุทรสินธุ์ ไ., ศิลปกิจ อ., และ ชมชื่น ร. “ผลของการให้วิตามินดีในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดี : การศึกษาแบบเปิด”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 1-12, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/252665.