คุ้มศิริ ภ., แสนเทพ ศ., คำแก้ว ธ., และ กองพล ธ. “แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางเทคโนโลยี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 30, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 171-83, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/252663.