ไล้สุวรรณชาติ ป., สุธีประเสริฐ ธ., และ บุญศิริลักษณ์ ส. “ปัจจัยทำนายการกลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนในภาคกลางของประเทศไทย”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 30, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 100-13, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/252315.