กิตติรัตนไพบูลย์ พ. “บรรณาธิการแถลง”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, น. A-B, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/250167.