รุ่งเรืองกลกิจ ส., และ กิตติรัตนไพบูลย์ พ. “ผลกระทบของเพศภาวะต่อสุขภาพจิตและแนวคิดเพศภาวะกำหนดนโยบายสุขภาพจิต”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 29, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, น. 259-72, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/247226.