เครือนวล อ., เสถียรลัคนา ถ. ., โล่เสถียรกิจ พ., สุปัญญา ส., ธีรรัตน์ไชยเลิศ พ., และ กลับคุณ พ. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการให้ยารักษาโรคจิตวันละครั้ง และวันละหลายครั้งในผู้ป่วยโรคจิตเภท : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, น. 177-88, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/245908.