ศิริอำพันธ์กุล พ., และ กีบาง จ. “พื้นอารมณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กปฐมวัย”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 29, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 80-92, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/244406.