วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ย. “การดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้วิกฤตโควิด 19 ของประเทศไทย”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 28, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, น. 280-91, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/242486.