พุ่มไพศาลชัย ว., และ เรือนก้อน ช. “ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของโรคติดสุราจากระดับโรงพยาบาลสู่ภาพรวมระดับประเทศ”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2020, น. 150-6, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/235863.